Ekonomické služby

 • předepisování záloh na správu domu a pozemku a záloh na služby spojené s užíváním jednotky včetně měsíčního sledování úhrad jednotlivých předepsaných částek a předání přehledu dlužníků se čtvrtletními upomínkami;
 • vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; správce bude na vyžádání informovat objednatele o stavu bankovního účtu a umožní vyžádanou kontrolu účetnictví;
 • na základě svého dispozičního práva k účtu správu běžného bankovního účtu objednatele jako samostatného bankovního účtu skupiny správce u vybraného peněžního ústavu, kterému budou poskytnuty všechny odpovídající výhody účtu skupiny, které poskytne správci peněžní ústav;
 • sledování a rozúčtování (prováděné třetí osobou) nákladů na služby a na základě dodaných podkladů roční vyúčtování záloh na služby ve vztahu k uživatelům bytových i nebytových prostorů domu v zastoupení objednatele včetně přípravy odpovídajících dokladů a jejich vypořádání;
 • roční vyúčtování (s příp. zapracováním požadované změny) předepsaných záloh na úhradu nákladů spojených s provozem domu a pozemku;
 • do 31. března každého roku zpracování účetní závěrky a souvisejících dokumentů ve smyslu obecně závazných předpisů;
 • všechna plnění spojená s provozem domu a pozemku ve smyslu obecně závazných předpisů a provádění úhrad za tato plnění z bankovního účtu objednatele v rozsahu:
  1) úhrady za plnění poskytovaná s provozem domu a pozemku,
  2) úhrady za odstranění případných havárií,
  3) úhrady spojené s opravami, modernizací, sanací nebo rekonstrukcí objektu,
  4) další úhrady podle pokynů objednatele.
  Úhrady provádí správce zásadně s předchozím souhlasem objednatele. Forma souhlasu objednatele je vzájemně písemně dohodnuta. Daňové doklady zaslané do sídla objednatele se objednatel zavazuje po obdržení neprodleně zaslat či doručit (nejpozději dva dny přede dnem splatnosti) do sídla správce.