Technické služby

 • uzavírání smluv na zajištění plnění spojených s užíváním domu a pozemku (především smluv na dodávku služeb a médií);
 • kontrolu kvality plnění ze strany dodavatelů stavebních a technických prací na objektu;
 • uplatnění požadavků objednatele u dodavatelů na odstranění vad plnění zjištěných v záruční době;
 • provoz a revize vyhrazených technických zařízení včetně odstranění zjištěných závad, a to na základě objednávky (či smlouvy o dílo) uzavřené objednatelem s třetí osobou;
 • prevenci požární ochrany objektu;
 • spolupráci při uzavírání pojistné smlouvy týkající se domu a při případné likvidaci pojistných událostí ve smyslu pojistné smlouvy objednatele, včetně účasti objednatele na zvýhodněném způsobu pojištění;
 • provozuschopnost společného rozvodu plynu, vody, elektrické energie, kanalizace, satelitní antény, společné televizní antény a hromosvodů; 
 • spolupráci při vedení příslušné technické dokumentace, včetně pasportu nemovitosti;
 • v případě zmocnění příslušnými vlastníky jednotek v domě poskytnutí souhlasu za tyto vlastníky v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
 • pravidelnou výměnu měřicí a regulační techniky včetně meziodečtu naměřených hodnot třetí osobou;
 • kontrolu věcné správnosti obsahu účetních dokladů, pokud hrazené činnosti byly objednány prostřednictvím správce, jinak kontroluje věcnou správnost těchto dokladů objednatel; 
 • technickou prohlídku domu nejméně jednou za rok; 
 • běžné opravy a údržbu nemovitosti, a to podle pokynů objednatele či na základě doporučení správce schváleného objednatelem;
 • plánované opravy a údržbu nemovitosti určené návrhem správce či objednatele, zajišťované se souhlasem objednatele;